Ὅλοι μας προήλθαμε ἀπό τήν ἀγάπη τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ, προκειμένου νά γίνουμε ἀπό αὐτήν ἐδῶ τή ζωή μέτοχοι τῶν μελλόντων καί αἰωνίων ἀγαθῶν, τά ὁποῖα ταυτίζονται οὐσιαστικά καί πρακτικά μέ τήν ἴδια τή ζωή τοῦ Θεοῦ.

 Ἡ παροῦσα ἐπίγεια ζωή μας ἀποτελεῖ μία προσφορά τοῦ Θεοῦ γιά ἐλεύθερη ἄσκηση τῆς αὐτεξούσιας θελήσεώς μας, προκειμένου νά ἀνταποκριθεῖ στό θέλημα τοῦ Θεοῦ, τό ὁποῖο εἶναι ἀπολύτως σύμφωνο μέ τίς προδιαγραφές τῆς ὑπάρξεώς μας. Καί αὐτό, ἐπειδή ὁ ἴδιος ὁ Θεός εἶναι ὁ κατασκευαστής μας. Μᾶς δημιούργησε κατ' εἰκόνα του, γιά νά μποροῦμε νά ἀνταποκριθοῦμε στό σκοπό τῆς ὑπάρξεώς μας.

Ὁ σκοπός αὐτός εἶναι τό γνωστό "καθ' ὁμοίωσιν", δηλαδή νά γίνουμε χαρισματικῶς μέτοχοι τῆς ἄκτιστης ζωῆς τοῦ Θεοῦ. Καί ὁ τρόπος γιά νά πετύχουμε τόν σκοπό αὐτό εἶναι ἡ τήρηση τῶν ἐντολῶν του, οἱ ὁποῖες εἶναι συμφωνες μέ τίς προδιαγραφές τῆς ὑπάρξεώς μας.

Ἄν, ὅμως, αἰσθανόμαστε, πώς οἱ ἐντολές τοῦ Θεοῦ εἶναι ἀσυμβίβαστες μέ τό θέλημά μας καί τίς ἐπιθυμίες μας, πρέπει νά γνωρίζουμε ὄτι αὐτό δέν ὀφείλεται στή φύση μας, ἀλλά στήν κατάχρηση τῆς ἐλευθερίας μας και στίς ἁμαρτίες μας.

Κατά συνέπεια, ἤρθαμε στόν παρόντα κόσμο, γιά νά δοκιμαστεῖ ἡ ἀγάπη μας πρός τόν Θεό καί τόν συνάνθρωπό μας, μέ τήν ἐλεύθερη ἀνταπόκρισή  μας στίς ἐντολές τοῦ Θεοῦ, προκειμένου νά γίνουμε μέτοχοι τῆς ζωῆς τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ, στό μέτρο τῆς δεκτικότητάς μας σ' αὐτήν τήν αὐτοπροσφορά τοῦ Θεοῦ.

 Η δεκτικότητα αὐτή νοεῖται ὡς ὑπαρξιακή εὐρυχωρία μας, πού ἐξαρτᾶται ἀπό τήν ἐπίγεια ἀγαπητική τήρηση τῶν ἐντολῶν τοῦ Θεοῦ.
                                                     
                                                                                                   Δημήτριος Τσελεγγίδης
                                                      
                                                                                                   Καθηγητής Θεολογίας