Ἡ σωτηρία τοῦ ἀνθρώπου προσφέρεται μόνο ἀπό τόν ἀληθινό Θεό, μέ τόν τρόπο πού αὐτός ἐπέλεξε νά τήν προσφέρει. 
Ὁ ἴδιος ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ μᾶς ἀποκάλυψε, ὅτι ὁ Θεός ἀγάπησε τόσο πολύ τόν κόσμο, ὥστε νά θυσιάσει τόν Υἱό του γιά τήν σωτηρία τῶν ἀνθρώπων, οἱ ὁποῖοι θά πιστέψουν σέ αὐτόν.Συγκεκριμένα, ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ ἔγινε ἄνθρωπος καί ἵδρυσε τήν Ἐκκλησία, ὡς μυστηριακό σῶμα του, ὥστε κάθε ἄνθρωπος νά μπορεῖ νά σωθεῖ, ἀφοῦ ὅμως ἐνταχθεῖ στήν Ἐκκλησία, διά τοῦ μυστηρίου τοῦ Βαπτίσματος.

Ἔτσι θέλησε ὁ Θεός νά σώζεται ὁ ἄνθρωπος, ὄχι αὐθαίρετα και μηχανιστικά-μαγικά. Θέλησε, δηλαδή, νά παραμένει ὁ ἄνθρωπος στό μυστηριακό σῶμα τοῦ Χριστοῦ, ἐλεύθερα, μέ τήν ἀγαπητική τήρηση τῶν Θείων Ἐντολῶν καί τήν μετοχή στά θεουργά μυστήρια. Καί τοῦτο, γιατί διά τῶν μυστηρίων τῆς Ἐκκλησίας διαβιβάζεται ἡ θεία ζωή τῆς Κεφαλῆς τοῦ Θεανθρώπινου σώματος τῆς Ἐκκλησίας στά μέλη της. 

Αύτή ἡ μετοχή στήν ὄντως ζωή, τήν αἰώνια ζωή, παρέχει τή σωτηρία στόν ἄνθρωπο, ὄχι μόνο στή μέλλουσα, ἀλλά καί στήν παροῦσα ἱστορική πραγματικότητα, ὡς πρόγευση.
Ὅποιος, ὅμως, δέν ἀποδέχεται τήν πίστη καί τήν ζωή τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας, δέν μπορεῖ νά γίνεται ἀποδέκτης τῆς σωτηρίας, ἐπειδή ὁ Θεός δέν παρέχει τή σωτηρία, ὡς ζωή του, ἔξω ἀπό τό μυστηριακό σῶμα τοῦ Χριστοῦ.  

Δημήτριος Τσελεγγίδης  
Καθηγητής Θεολογίας