Οι τρεις φάσεις της εικονομαχίας, 
οι ησυχαστικές έριδες 
και ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς
Ομιλία του Αρχιμ. Ανανία Κουστένη 07-03-2018