Η Παρθένος Σήμερον, Τον Προαιώνιον Λόγον, 
Εν Σπηλαίω Έρχεται, Αποτεκείν Απορρήτως.

Ομιλία του Αρχιμ. Ανανία Κουστένη 28-11-2018