Αυγουστίνος Καντιώτης - Ιατρός, Διδάσκαλος, Τροφεύς