«Φιλαργυρία με την πρόφασι φιλανθρωπίας» - Αυγουστίνος Καντιώτης