«Μαρτύριο σωματικό και ψυχικό» - Αυγουστίνος Καντιώτης