«Ευθύνη για την Άμπελο» 

 π. Αυγουστίνος Καντιώτης