«Είνε ο Χριστιανισμός ανεφάρμοστος;» 

 π. Αυγουστίνος Καντιώτης