«...Και επί γης ειρήνη...» 

π. Αυγουστίνος Καντιώτης