«Το οικογενειακό περιβάλλον» 

π. Αυγουστίνος Καντιώτης