«Οι τρεις Ιεράρχαι πρότυπα αντιστάσεως» 

 π. Αυγουστίνος Καντιώτης