«Το καύχημα του σταυρού» 

π. Αυγουστίνος Καντιώτης